Werner Kenkel

polityka rozwoju

Home O firmiePolityka rozwoju

Werner Kenkel Spółka z o.o. uwzględnia w swojej długookresowej strategii zasady polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego, której kluczowymi elementami są propagowanie postępu społecznego oraz prowadzenie działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska naturalnego. Prowadzenie działalności w odpowiedzialny i zrównoważony sposób jest możliwe poprzez uwzględnianie aspektów społecznych w swojej działalności oraz wdrażanie i stosowanie nowoczesnych technologii produkcji charakteryzujących się pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. 

 

Misja

Nadrzędnym celem jest prowadzenie działalności w odpowiedzialny i zrównoważony sposób, poprzez wdrażanie oraz stosowanie nowoczesnych technologii charakteryzujących się minimalnym ryzykiem wpływu na środowisko. Nasze przekonania, połączone z zaangażowaniem pracowników, są zbieżne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony środowiska, które wchodzą w skład naszej środowiskowej etyki. Potwierdzeniem tego jest posiadanie przez Firmę Certyfikatu ISO 14001: 2004. 

 

Ponadto istotnym elementem długookresowej strategii są nasi pracownicy. Ich praca wpływa znacząco na jakość oferowanych produktów oraz proces produkcji, co powoduje, że rozwój ich kompetencji i zaangażowania jest dla nas priorytetem, stąd konsekwentnie zapoznajemy wszystkich pracowników z zezwoleniami, prawami i zasadami związanymi zarówno z bezpieczeństwem pracy, jak również ze strategią Werner Kenkel Sp. z.o.o.

 

Zrównoważony rozwój jest jedną z naszych najważniejszych zasad, dlatego też Firma oczekuje by wszyscy dostawcy oraz partnerzy biznesowi również ją realizowali.

 

Gwarancją jakości oferowanych produktów i świadczonych usług jest przyznany Spółce Certyfikat jakości ISO 9001: 2000.

 

Polityka ekologiczna

Priorytetami działań Spółki, w zakresie realizacji założonych celów środowiskowych, jest uwzględnianie i monitorowanie oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz stałe rozwijanie świadomości kierownictwa i pracowników w tym zakresie. W celu jak największej ochrony środowiska naturalnego Werner Kenkel wytwarza tekturę i opakowania w oparciu o surowce podlegające procesowi recyclingu. Ponadto w celu zmaksymalizowania ochrony środowiska naturalnego, w związku z prowadzonym procesem produkcji, wykorzystywana jest własna podczyszczalnia ścieków.

 

Firma Werner Kenkel podejmuje działania dotyczące stałego i planowego zmniejszania niekorzystnego oddziaływania na środowisko, poprzez odpowiednie zarządzanie procesami, ciągłą modernizację produkcji oraz stosowanie technologii i urządzeń wpływających na jego ochronę. Nadrzędnym celem dla nas jest także ochrona zasobów naturalnych przez ograniczenie zużycia energii elektrycznej i paliw, racjonalną gospodarkę odpadami opartą na ciągłej analizie ich struktury ,segregacji której podlegają też zużyte materiały eksploatacyjne, urządzenia i opakowania celem ich utylizacji. Istotnym elementem wdrażania polityki proekologicznej jest stała kontrola surowców oraz procesów produkcyjnych.

 

Dodatkowo Werner Kenkel popularyzuje idee proekologiczne wśród swoich odbiorców poprzez odpowiednie działania marketingowe oraz procedurę wyboru dostawców, edukuje także pracowników w zakresie celów i założeń polityki proekologicznej.

 

Dla wdrożenia polityki ekologicznej Zarząd Spółki Werner Kenkel zapewnia odpowiednie zasoby i środki, a do jej  realizacji i wyznaczonych w niej celów zobowiązani są wszyscy pracownicy Spółki w stopniu adekwatnym do zajmowanego stanowiska i funkcji pełnionej w organizacji.

 

Polityka ekologiczna jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu naszej firmy. Ponadto w celu ciągłego doskonalenia każde z jej założeń jest okresowo analizowane pod kątem przydatności, aktualności i spójności polityki.

 

Strategia biznesu

We wszystkich działaniach Spółka uwzględnia zasady etyki najlepszych praktyk biznesowych, których kluczowym elementem jest wsparcie praw pracowniczych oraz tworzenie bezpiecznych stanowisk pracy.

 

Ponadto, jako firma działająca w sektorze business-to-business, Werner Kenkel dokłada wszelkich starań by tworzone i stosowane rozwiązania kierowane do klientów spełniały ich istotne wymagania, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój relacji z odbiorcami. Wysiłki podejmowane są w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, poprzez prowadzenie gospodarki w zakresie surowców, procesów, produktów, odpadów i emisji przez zastosowanie najnowszych osiągnięć techniki oraz wdrażania nowoczesnych technologii proekologicznych.

 

Jednym z efektów proekologicznej strategii, jest przyznanie firmie Werner Kenkel Białych Certyfikatów. Firma poprzez budowę nowoczesnej, w pełni ekologicznej, wysokosprawnej jednostki kogeneracji, w powiązaniu z działaniami prooszczędnościowymi i szeroko rozumianą efektywnością energetyczną  - znalazła się w gronie zwycięzców przetargu Komisji powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Stosowanie polityki

Za realizację polityki zrównoważonego rozwoju odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Okresowa weryfikacja założeń oraz kontrola przestrzegania polityki należy do obowiązków Zarządu Werner Kenkel Spółka z o.o.. Polityka zrównoważonego rozwoju komunikowana jest wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Spółki i jest ona publicznie dostępna. Na życzenie osób zainteresowanych, Werner Kenkel udostępnia informacje dotyczące prowadzonej działalności w przedmiotowym zakresie.

 

Certyfikaty

Kontakt
Werner Kenkel
Zakład Fleksograficzny
tel. +48 65 533 15 00
fax +48 65 533 17 00

Zakład Offsetowy
tel. +48 65 533 32 20
fax +48 65 533 32 23

Zakład Bochnia
tel. +48 14 648 36 00
fax +48 14 648 36 01

e-mail: info@wernerkenkel.com.pl
Werner Kenkel

WERNER KENKEL – producent tektury falistej i opakowań jest nowocześnie zarządzaną, dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie.

Bogaty kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia właścicieli i pracowników. Główne profile działalności to produkcja opakowań tekturowych z nadrukiem offsetowym, produkcja opakowań tekturowych z nadrukiem flekso, produkcja tektury falistej.


WERNER KENKEL Spółka z o.o.

ul. Mórkowska 3, PL 64-117 Krzycko Wielkie

tel. +48 65 533 15 00, fax +48 65 533 17 00, REGON 410379491 NIP 697-18-65-579
Sąd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000069862. Kapitał zakładowy wynosi 12.600.000,00 PLN

WERNER KENKEL BOCHNIA Spółka z o.o.

ul. A. Mitery 7, PL 32-700 Bochnia

tel. +48 14 648 36 00, fax +48 14 648 36 01, REGON 122580589 NIP 868-19-59-959
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000466961. Kapitał zakładowy wynosi 391.656.000,00 zł

 

Copyright © Werner Kenkel

Projekt i wykonanie: ProEstateSolution.pl